Links

EURACOAL 22INTERNATIONAL INSTITUTIONS

World Bank
www.worldbank.org

World Energy Council
www.worldenergy.org

International Energy Agency
www.iea.org

vgbe (VGB PowerTech e.V.)
www.vgbe.energy

World Coal Association
www.worldcoal.org

World Steel Association
www.worldsteel.org

EUROPEAN INDUSTRY ASSOCIATIONS

Cembureau
www.cembureau.eu

Eurelectric
www.eurelectric.org

Eurofer
www.eurofer.eu

Eurogas
www.eurogas.org

Euromines
www.euromines.org

IMA-Europe
www.ima-europe.eu

EUROPEAN INSTITUTIONS AND RELATED BODIES

European Commission
ec.europa.eu

DG Energy
energy.ec.europa.eu

DG Environment
environment.ec.europa.eu

DG Research & Innovation
ec.europa.eu/info/research-and-innovation

European Parliament
www.europarl.europa.eu

European Economic and Social Committee
www.eesc.europa.eu

EUR-LEX (EU Official Journal and Legislation on-line)
eur-lex.europa.eu

European Environment Agency
www.eea.europa.eu

European Energy Forum
www.europeanenergyforum.eu

Zero Emissions Fossil Fuels Platform
zeroemissionsplatform.eu

STATISTICS

Statistik der Kohlenwirtschaft e.V.
kohlenstatistik.de

Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.
ag-energiebilanzen.de

BP Statistical Review of World Energy
www.bp.com

OECD Statistics
www.oecd.org

EUROSTAT
ec.europa.eu/eurostat