End the war!

Silesian Philharmonic Symphony Orchestra conducted by Sławomir Chrzanowski with soloists Iwona Socha and Adam Sobierajski, Katowice, Poland, 7 March 2022.

On Monday, 7 March 2022, the Polish Mining Chamber of Industry and Commerce (GIPH) celebrated its 30th anniversary at the Silesian Philharmonic in Katowice with an awards ceremony and concert. The Vice Minister of State Assets and government plenipotentiary for energy and mining transformation, Piotr Pyzik, joined MEPs, members of the Sejm, officials and representatives from science and industry, as well as the President of EURACOAL, Vladimír Budinský. The concert was overshadowed by events in Ukraine where Russian aggressors have created a humanitarian crisis that Poland especially is responding to with great compassion.

Mr. Budinský delivered his speech in Polish (English translation below):

Drodzy przyjaciele, górnicy polscy,
W tych historycznych dniach, kiedy w Niemczech i w Unii Europejskiej obserwujemy, dzięki agresywnej napaści Rosji na Ukrainę, nagłe przebudzenie z fałszywego snu, że rosyjski gaz może zastąpić europejski węgiel, z tego miejsca, tu w Katowicach, w sercu europejskiego górnictwa węglowego, wzywam Komisję Europejską:
Zakończ wojnę z węglem!
Wzywamy zakończenie wojny przeciw ważnemu sektorowi przemysłu, który zapewnia Europie niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Węgiel jest i jeszcze przez długi czas będzie ważnym surowcem na świecie i nie ma powodu, dla którego nie miałoby tak być w Europie. Technologie, które są potrzebne do uzyskania niskiej emisji z gazu, istnieją również w przypadku węgla.
Dlatego jeszcze raz apeluję do rządów państw Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej:
Zakończ wojnę z węglem!
Jedynym krajem, który wciąż walczy o węgiel w Brukseli, jest Polska. „Jestem w sercu Polakiem.”
Powodzenia.
Szczęść Boże.

EURACOAL President, Vladimír Budinský, at the Silesian Philharmonic, Katowice, Poland, 7 March 2022.

Dear friends, Polish miners,
In these historic days, when in Germany and in the European Union we observe, thanks to Russia’s aggressive attack on Ukraine, a sudden awakening from a false dream that Russian gas can replace European coal, from this place, here in Katowice, in the heart of the European coal mining industry, I call on the European Commission:
End the war on coal!
We call for an end to the war against the important industrial sector that gives Europe its independence and energy security. Coal is and will be an important resource in the world for a long time to come, and there is no reason why it should not be so in Europe. The technologies that are needed to achieve low emissions exist also for coal.
Therefore, I once again appeal to the governments of the European Union member states and to the European Commission:
End the war on coal!
The only country that is still fighting for coal in Brussels is Poland. “I am a Pole at heart.”
Good luck.
God bless.